fbpx

Integritetspolicy

På Nestor värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara t ex namn, adress, personnummer, bilder på personens bostad även om inga andra personuppgifter syns eller nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

För behandling av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter är Nestor Fastighetsmäkleri AB personuppgiftsansvariga. Kontaktuppgifter till Nestor Fastighetsmäkleri AB på: www.nestorfastighetsmakleri.se.

Nestor Fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig över vår hemsida, www.nestorfastighetsmakleri.se. Nestor Fastighetsmäkleri AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter med ändamål som insamling av information för att skapa statistik och underlag m.m.

Nestor Fastighetsmäkleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behöver samla in för att genomföra det enskilda förmedlingsuppdraget.

Om du tecknar tilläggstjänster direkt med t.ex. Hemnet är det leverantören som är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?

Personuppgifterna samlas in när en person kontaktar eller anlitar en fastighetsmäklare, går på bostadsvisning, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med Nestor. Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden.

Nedan följer en specificering av de situationer och ändamål där information samlas in.

Köpare:

I samband med att du köper en bostad som Nestor Fastighetsmäkleri AB förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor Fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategorier av uppgifter  Gallringstid  Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration av bostadsförmedling  Namn, Personnummer,
Adress, E-post, Telefonnummer,
Lånelöfte, Val av bank.

10 år Från undertecknande av köpeavtal  Allmän preskriptionstid enligt preskiptionslagen (1977:1160)
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, Namn,
Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling.
5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits Bevarandetid enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Direkt-marknadsföring – Kommunikation av erbjudanden av tjänster, i olika kanaler, tex. via e-post, SMS och sociala medier E-post, Telefonnummer, Adress, Namn. 3 månader Från tillträdet  Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter 
Uppföljning efter köpet (t.ex. för att följa upp att allt har gått bra med köpet) Namn, Telefonnummer,
E-post.
3 månader Från tillträdet Branschriktlinjer för fastighetsmäklare
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som
är nödvändiga för FMI:s tillsyn.
10 år Från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskiptionslagen (1977:1160)

Säljare:

I samband med att du som säljare av en bostad anlitar Nestor Fastighetsmäkleri att förmedla bostaden behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor Fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategorier av uppgifter  Gallringstid  Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration och hantering av bostadsförmedling och fullgörande av förmedlingsuppdraget Namn, Personnummer, Adress,
E-post, Telefonnummer,
Lånelöfte, Val av bank. Inklusive prospektinformation  hänförlig till bostaden, såsom bilder. 
10 år Från undertecknande av köpeavtal  Allmän preskriptionstid enligt preskiptionslagen (1977:1160)
Fullgöra bokföringsförpliktelser  Kontonummer, Namn, Mäklararvode. 7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutas Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, Namn, Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling. 5 år Från att åtgärder för att uppnå   Bevarandetid enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Direktmarknadsföring kommunikation av erbjudanden av tjänster i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier E-post, Telefonnummer, Adress, Namn. 1 år Från tillträdet, dvs. från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn.  10 år Från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskiptionslagen (1977:1160)

 

Potentiell säljare:

Om du tar kontakt med Nestor för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategorier av uppgifter  Gallringstid  Tidpunkt Grund för gallringstid
Administration av värdering  Namn, Adress, E-post, Kontaktuppgifter: e-post, telefonnummer. Uppgifter om objektet, Meddelande 1 år Från genomförd värdering Dessa uppgifter bör sparas i ett år för att t.ex. kunna besvara frågor från banker rörande värderingar. 
Fullgöra bokföringsförpliktelser  Kontonummer, Namn, Mäklararvode 2 år Från att uppgiften samlats in En utvidgning av Datainspektionens vägledning för bevarande av personuppgifter mot bakgrund av att bostadsköp sker med längre tidsintervall än ett vanligt köp. 
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Namn, Mäklararvode 7 år Från att åtgärder för att uppnå  Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen  Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn.  10 år Från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskiptionslagen (1977:1160).

 

Spekulant:

I samband med att du kontaktar Nestor avseende objekt du är intresserad av behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Ändamål Kategorier av uppgifter  Gallringstid  Tidpunkt Grund för gallringstid
Direktmarknadsföring, kommunikation av erbjudanden av tjänster i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS  och sociala medier  Namn, E-post, Telefonnummer, Meddelande 2 år Från undertecknande av köpeavtal  Allmän preskriptionstid enligt preskiptionslagen (1977:1160)
Föra och hantera spekulantregister, inklusive kommunikation angående objektet – t.ex. visat intresse av andra.  Namn, E-post, Telefonnummer, Meddelande 2 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutas Bevarandetid enligt bokföringslagen (1999:1078)
Bevara spekulantregister avseende osåld bostad Namn, E-post, Telefonnummer, Meddelande  18 månader Från att åtgärder för att uppnå  Bevarandetid enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Föra budförteckningar Namn, E-post, Telefonnummer, Personnummer, Lämnade bud, Val av bank/lånelöfte, Meddelande  10 år Från tillträdet, dvs. från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts Datainspektionens vägledning om bevarande av personuppgifter 
Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, E-post, Telefonnummer, Meddelande ingen Från att objektet förmedlas. Om spekulanten har anmält bevakning av ett objekt får dock uppgifterna sparas under tiden tills detta objekt förmedlats.   
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från tillträdet Fastighetsmäklarlagen (2011:666) med hänvisning till preskiptionslagen (1977:1160)

 

Övriga behandlingar:

Nestor följer god sed i mäklarbranschen avseende lagringstider på nedanstående behandlingar.

Ändamål Kategorier av uppgifter  Grund för gallringstid 
Genomförande av utvärdering av genomförda uppdrag, tillhandahålla tjänster etc. Information om genomförda uppdrag, t.ex. försäljningspris, område, etc. Intresseavvägning  – behandlingen är nödvändig för att tillgodose MOHV Sveriges berättigande intresse av att genomföra uppföljning och utvärdering 
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, exempelvis FMI. Information om aktuellt uppdrag  Laglig grund – behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser
I samband med en rättstvist kan överföra uppgifter till andra parter, t.ex. domstol, motpart och externa rådgivare.  Information om aktuellt uppdrag  Laglig grund – behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och försvara rättsliga anspråk
Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid sammanslagning.    Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigande intresse att genomföra avyttring eller sammanslagning
Besvara förfrågningar Namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)  Intresseavvägning
Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget till närstående säljare (t.ex. sambo som ej äger bostaden) Namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer) Branschriktlinjer för fastighetsmäklare

 

Marknadsföring – referensbostäder

Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. Netsor kan tex komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlat objekt i sin marknadsföring som s.k. ”referensobjekt”.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Fastighetsuppgifter och personuppgifter från Lantmäteriet.
 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
  adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från Bostadsrättsförening/Bostadsförening.
 • Uppgifter om belåningen av ett visst objekt från kreditvärderingsinstitut eller
  banker.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med, s k Personuppgiftsbiträde?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som t.ex:

 • Tillhandahåller systemverktyg, ex. Fasad
 • Tillhandahåller diverse tjänster för att kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag, ex. fotoleverantörer, styling-företag m.fl. som hjälper oss med Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • Hjälper oss med IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support
  och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt förmedlingsuppdraget). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. De garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Övriga aktörer som inte är personuppgiftsbiträde men som vi ändå kan dela dina uppgifter med:

 • FMI – På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • RECO och Hitta mäklare – Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
 • Bostadsrättsförening/Bostadsförening och byggherre – Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.
 • Samarbetspartners – Vissa personuppgifter kan komma att överföras till Nestors samarbetspartners. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Nestor samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Booli, Hitta mäklare och Värderingsdata.
 • Svensk Mäklarstatistik och Hemnet – Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatisik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Nestor och vår verksamhet.
 • Banker – I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera tillträdet av bostaden. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillmötesgå vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss enligt kontaktuppgifterna sist i denna punkt.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din begäran skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt namn, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Begär du ett registerutdrag kommer det att skickas till din folkbokföringsadress.

Vänligen skicka din begäran till:

Nestor Fastighetsmäkleri AB
Västmannagatan 20
113 60 Stockholm

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktväg

Ni kan kontakta oss via info@nestorfastighetsmakleri.se eller Nestor Fastighetsmäkleri, Västmannagatan 20, 113 60 Stockholm.

Övrigt

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns att finna via https://nestorfastighetsmakleri.se/integritetspolicy/