Tillbaka

Värdera min bostad

Värdera min bostad

Kom i kontakt med någon av våra dedikerade mäklare för en kostnadsfri konsultation.

Integritetspolicy

På Nestor värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara t ex namn, adress, personnummer, bilder på personens bostad även om inga andra personuppgifter syns eller nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
För behandling av kunders, säljares och spekulanters personuppgifter är Nestor fastighetsmäkleri AB personuppgiftsansvariga. Kontaktuppgifter till Nestor fastighetsmäkleri AB på: www.nestorfastighetsmäkleri.se

Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig över vår hemsida, www.nestorfastighetsmäkleri.se. Nestor fastighetsmäkleri AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter med ändamål som insamling av information för att skapa statistik och underlag m.m.

Nestor fastighetsmäkleri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behöver samla in för att genomföra det enskilda förmedlingsuppdraget.

Om du tecknar tilläggstjänster direkt med t.ex. Hemnet är det leverantören som är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?
Personuppgifterna samlas in när en person kontaktar eller anlitar en fastighetsmäklare, går på bostadsvisning, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med Nestor. Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden.

Nedan följer en specificering av de situationer och ändamål där information samlas in.

Köpare:
I samband med att du köper en bostad som Nestor fastighetsmäkleri AB förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Säljare:
I samband med att du som säljare av en bostad anlitar Nestor att förmedla bostaden behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Potentiell säljare:
Om du tar kontakt med Nestor för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Spekulant:
I samband med att du kontaktar Nestor avseende objekt du är intresserad av behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Nestor fastighetsmäkleri AB är ensamt personuppgiftsansvarig.

Övriga behandlingar:
Nestor följer god sed i mäklarbranschen avseende lagringstider på nedanstående behandlingar.

Marknadsföring – referensbostäder
Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. Netsor kan tex komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlat objekt i sin marknadsföring som s.k. ”referensobjekt”.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
• Fastighetsuppgifter och personuppgifter från Lantmäteriet.
• Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
adressuppgifter till dig.
• Uppgifter från Bostadsrättsförening/Bostadsförening.
• Uppgifter om belåningen av ett visst objekt från kreditvärderingsinstitut eller
banker.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med, s k Personuppgiftsbiträde?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som t.ex:

o Tillhandahåller systemverktyg, ex. Fasad
o Tillhandahåller diverse tjänster för att kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag, ex.
fotoleverantörer, styling-företag m.fl.
o Som hjälper oss med Marknadsföring (print och distribution, sociala medier,
mediebyråer eller reklambyråer).
o Hjälper oss med IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support
och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt förmedlingsuppdraget). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. De garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Övriga aktörer som inte är personuppgiftsbiträde men som vi ändå kan dela dina uppgifter med:

o FMI – På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

o RECO och Hitta mäklare – Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.

o Bostadsrättsförening/Bostadsförening och byggherre – Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.

o Samarbetspartners – Vissa personuppgifter kan komma att överföras till Nestors samarbetspartners. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Nestor samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Booli, Hitta mäklare och Värderingsdata.

o Svensk Mäklarstatistik och Hemnet – Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med maklarstatisik.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Nestor och vår verksamhet.

o Banker – I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera tillträdet av bostaden. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillmötesgå vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss enligt kontaktuppgifterna sist i denna punkt.

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Rätt till begränsning.
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

• Berättigat intresse
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

• Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din begäran skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt namn, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Begär du ett registerutdrag kommer det att skickas till din folkbokföringsadress.

Vänligen skicka din begäran till:
Nestor fastighetsmäkleri AB Frejgatan 18
113 49 Stockholm

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktväg
Ni kan kontakta oss via info@nestorfastighetsmakleri.se eller Nestor fastighetsmäkleri, Frejgatan 18, 113 49 Stockholm

Övrigt
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid https://nestorfastighetsmakleri.se/integritetspolicy/